NỘI VỤ
Địa chỉ:       610 Thị trấn Nam Phước - Duy Xuyên- Quảng Nam.

Điện thoại:- Ông: Nguyễn Văn Việt, Điện thoại: 0905776729

                  - Bà: Dương Thị Trà Linh, Điện thoại:  0777401310

                  - Ông Phan Văn Vĩnh, Điện thoại:  0905429438 DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC PHÒNG NỘI VỤ

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ mail

      2 Nguyễn Châu Giang Chuyên viên 0917061835

3

Hồ Viết Kiệm

Chuyên viên

0905761095

hokiem86@gmail.com

4

Trần Thị Họa My

Chuyên viên

0905568547

hoamy.kdn4@gmail.com

5

Trương Anh Khoa

Chuyên viên

0902796796

anhkhoanvdx@gmail.com


Fax:             05103877579

Email:    noivudx@gmail.comChức năng, nhiệm vụ phòng Nội vụ

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

Quy chế này quy định các hoạt động và phân công trách nhiệm của cán bộ công chức trong pham vi Phòng Nội vụ huyện Duy Xuyên.

Điều 2. Vị trí và chức năng

1. Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; xây dựng chính quyền; địa giới hành chính; Quy chế dân chủ, công tác dân vận chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; thôn, các tổ chức Hội, Quỹ, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng; công tác thanh niên.

2. Phòng Nội vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nội vụ.

Điều 3. Phòng Nội vụ huyện Duy Xuyên làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, được phân công nhiệm vụ cụ thể và thực hiện theo chế độ Thủ trưởng.  

Chương II

NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

       Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.

3. Về tổ chức, bộ máy

a) Trình Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ban hành văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Phòng Nội vụ theo quy định và theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện trình cấp có thẩm quyền quyết định việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện;

c) Thẩm định về nội dung đối với dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện;

d) Thẩm định đề án thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;

đ) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện trong việc trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện theo quy định của luật chuyên ngành;

e) Thẩm định việc thành lập, kiện toàn, sáp nhập, giải thể các tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật.

4. Về quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập:

a) Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kế hoạch biên chế công chức, kế hoạch số lượng người làm việc hàng năm của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện để Ủy ban nhân dân huyện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định;

b) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao biên chế công chức, giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Giúp Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;

d) Tổng hợp, báo cáo biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

5. Về quản lý vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức

a) Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện quản lý xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức hoặc đề án điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Giúp Ủy ban nhân dân huyện đôn đốc, theo dõi, thẩm định, tổng hợp việc xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức hoặc đề án điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện để trình Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định; giúp Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp danh mục vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức của huyện để trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định;

c) Trình Ủy ban nhân dân huyện thực hiện việc sử dụng, quản lý vị trí việc làm và cơ cấu chức danh công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện theo quy định, theo phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Về công tác xây dựng chính quyền:

a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện trong việc tổ chức và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Giúp Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên khác của Ủy ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật;

c) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê chuẩn kết quả bầu cử, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo quy định;

d) Giúp Ủy ban nhân dân huyện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn kết quả bầu cử, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật;

e) Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân huyện đề án liên quan đến việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, đổi tên đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính trong địa bàn để Ủy ban nhân dân huyện trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;

g) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện các đề án, văn bản liên quan đến công tác địa giới hành chính, phân loại đơn vị hành chính sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

h) Giúp Ủy ban nhân dân huyện trong việc quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của huyện theo quy định của pháp luật;

i) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở xã, thị trấn, ở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, ở doanh nghiệp trên địa bàn và việc thực hiện công tác dân vận của chính quyền theo quy định;

k) Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân huyện trong việc hướng dẫn thành lập, giải thể, sáp nhập và kiểm tra, tổng hợp, báo cáo về hoạt động của thôn, khối phố trên địa bàn huyện theo quy định; thực hiện việc bồi dưỡng công tác cho cấp trưởng, cấp phó của thôn, khối phố theo quy định;

l) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong việc xây dựng, thực hiện các văn bản, đề án liên quan đến công tác xây dựng nông thôn mới theo phân công của Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.

7. Về cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn:

a) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý vị trí việc làm, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho từ chức, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá, thôi việc, nghỉ hưu, thực hiện chế độ tiền lương, chế độ đãi ngộ và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Thực hiện công tác quản lý hồ sơ, công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, công chức xã, thị trấn theo quy định của pháp luật, theo phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Sở Nội vụ;

c) Giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện việc tuyển dụng, quản lý công chức cấp xã, thị trấn; thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn theo quy định.

8. Về cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức:

a) Trình Ủy ban nhân dân huyện triển khai, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn cùng cấp và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức ở địa phương;

b) Trình Ủy ban nhân dân huyện các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trên địa bàn huyện;

c) Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức ở địa phương theo quy định.

9. Giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn theo quy định của pháp luật và theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

10. Về công tác văn thư, lưu trữ:

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, quy định về văn thư, lưu trữ của Nhà nước đối với các cơ quan, tổ chức ở huyện và các xã, thị trấn theo quy định của pháp luật;

b) Thực hiện công tác báo cáo, thống kê về văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật.

11. Về công tác thi đua, khen thưởng:

a) Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân huyện tổ chức các phong trào thi đua và triển khai thực hiện chính sách khen thưởng của Đảng và Nhà nước trên địa bàn huyện; làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện;

b) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện; xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.

12. Về công tác tôn giáo:

a) Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật;

c) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện giải quyết những vấn đề cụ thể về tôn giáo theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

13. Về công tác thanh niên:

a) Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên và công tác thanh niên;

b) Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên theo quy định; giải quyết những vấn đề liên quan đến thanh niên, công tác thanh niên theo quy định và theo phân cấp;

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và các tổ chức khác của thanh niên trong việc thực hiện hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên theo quy định.

14. Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác nội vụ trên địa bàn; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác nội vụ đối với các cơ quan, đơn vị ở huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

15. Thực hiện việc kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm về công tác nội vụ trong địa bàn huyện theo quy định. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

16. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và Giám đốc Sở Nội vụ về tình hình, kết quả triển khai công tác nội vụ trên địa bàn.

17. Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về công tác nội vụ trên địa bàn.

18. Quản lý vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Phòng Nội vụ theo quy định của pháp luật.

19. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng Nội vụ theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

20. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn về công tác nội vụ và các lĩnh vực công tác khác được giao trên cơ sở quy định của pháp luật và hướng dẫn của Sở Nội vụ.

21. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ủy ban nhân dân huyện hoặc theo quy định của pháp luật..

       22. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định với UBND huyện và Sở Nội vụ.

Điều 5: Tổ chức, biên chế

1. Tổ chức bộ máy của Phòng Nội vụ do UBND huyện quyết định thành lập và bổ nhiệm Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng.

Phòng Nội vụ có các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ để theo dõi, tham mưu, tổng hợp giúp lãnh đạo phòng và thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về công tác Tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức; Quản lý Nhà nước về Tôn giáo; Thi đua – Khen thưởng; Lưu trữ Nhà nước và công tác thanh niên được phân cụ thể như sau:

- Bộ phận Tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý công chức, viên chức, đào tạo, cải cách hành chính;

- Bộ phận Xây dựng chính quyền, thôn, khối phố, địa giới hành chính, quy chế dân chủ cở sở, dân vâo chính quyền, công tác thanh niên;

- Bộ phận Tôn giáo, công tác Hội và tổ chức phi chính phủ;

- Bộ phận Thi đua – Khen thưởng và Lưu trữ Nhà nước;

2. Biên chế của phòng Nội vụ được phân bổ 10 biên chế.

3. Nhiệm vụ cụ thể của từng bộ phận do Trưởng phòng phân công:

3.1. Bộ phận Tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý công chức viên chức, đào tạo, cải cách hành chính.

- Theo dõi, tổng hợp và đề xuất với Trưởng phòng tham mưu UBND huyện về về công tác tổ chức bộ máy, biên chế, quy hoạch, đào tạo, sắp xếp, thuyên chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, tiếp nhận, nghỉ hưu, nghỉ việc đối với đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

- Tham mưu giải quyết kịp thời về kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân thuộc các lĩnh vực liên quan của ngành.

- Tham mưu UBND huyện về các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính ở địa phương đồng thời tham mưu hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp báo cáo việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp.

- Thực hiện nghiệp vụ công tác văn phòng như: Xử lý công văn đi, đến đúng quy định; quản lý con dấu hồ sơ theo chế độ bảo mật. Đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý tài chính (Thủ quỹ) cơ quan.

3.2 Bộ phận Xây dựng chính quyền, thôn khối phố, địa giới hành chính, quy chế dân chủ cở sở, công tác thanh niên.

- Tham mưu, đề xuất công tác tổ chức, cán bộ công chức xã, người hoạt động không chuyên trách xã, thôn, khối phố, địa giới hành chính.

- Tham mưu về công tác quy chế dân chủ,công tác dân vận chính quyền  và công tác bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp theo quy định.

- Theo dõi tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động của ngành cho UBND huyện và Sở Nội vụ theo định kỳ hoặc đột xuất.

3.3 Bộ phận Tôn giáo, công tác Hội và tổ chức phi chính phủ:

- Theo dõi tổng hợp tình hình tôn giáo, công tác QLNN về tôn giáo trên địa bàn; giúp Trưởng phòng Nội vụ tham mưu trực tiếp cho UBND huyện, BCĐ giải quyết tình hình tôn giáo (T7) Huyện uỷ các giải pháp thực hiện công tác QLNN về tôn giáo trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật về Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Tham mưu giúp Trưởng phòng Nội vụ thực hiện việc báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác tôn giáo, công tác Hội và tổ chức phi chính phủ cho Huyện uỷ, UBND huyện và ngành cấp trên.

3.4. Bộ phận Thi đua – Khen thưởng và Lưu trữ Nhà nước:

a) Thi đua – Khen thưởng:

- Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện các phong trào thi đua ở cơ sở, tham mưu công tác thi đua – khen thưởng nhằm khuyến khích, động viên, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu về Kinh tế -Xã hội, Quốc phòng - An ninh của huyện.

- Thực hiện tốt nghiệp vụ chuyên môn về công tác thi đua – khen thưởng.

- Thực hiện việc báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác Thi đua – khen thưởng cho UBND huyện và ngành cấp trên.

b) Lưu trữ Nhà nước:

Tham mưu thực hiện tốt việc hướng dẫn, quản lý Nhà nước về công tác Văn thư – Lưu trữ trên địa bàn huyện.

Điều 6. Chế độ làm việc của Trưởng, các Phó Trưởng phòng:

1. Phòng Nội vụ làm việc theo chế độ Thủ trưởng. Trưởng phòng phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, Giám đốc Sở Nội vụ và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Phòng. Trực tiếp theo dõi công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ công chức – viên chức, đào tạo, công tác CCHC, công tác kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật và làm chủ tài khoản của cơ quan.

 2. Các Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng, phụ trách một số lĩnh vực công tác do Trưởng phòng phân công; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm trước UBND huyện trong một số trường hợp do UBND huyện phân công, chủ động điều hành công việc và thường xuyên báo cáo với Trưởng phòng theo hướng phân công sau:

2.1. Phó Trưởng phòng phụ trách công tác Xây dựng chính quyền, thôn khối phố, địa giới hành chính, quy chế dân chủ cở sở, công tác bầu cử, công tác thanh niên, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức xã, thị trấn.

2.2. Phó Trưởng phòng phụ trách công tác Tôn giáo, công tác Hội và tổ chức phi chính phủ.

2.3. Phó Trưởng phòng phụ trách công tác Thi đua- khen thưởng, Văn thư- Lưu trữ.

Điều 7. Chế độ làm việc của cán bộ, công chức

- Cán bộ công chức của phòng, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng về thi hành nhiệm vụ, công vụ được phân công. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thường xuyên báo cáo tình hình tiến độ, chất lượng công tác.

- Chấp hành sự phân công của người phụ trách trực tiếp trong khi thi hành nhiệm vụ, làm việc đúng giờ, khi có việc riêng phải báo cáo và được sự đồng ý của Trưởng phòng mới được nghỉ. Có lối sống trung thực, lành mạnh, có ý thức trách nhiệm với công việc, bảo vệ của công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng. Nêu cao tinh thần phê bình, tự phê bình, xây dựng khối đoàn kết thống nhất, lành mạnh, phát huy ưu điểm, nghiêm túc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm và không ngừng rèn luyện để nâng cao trình độ với tinh thần hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục sự nhân dân.

Điều 8. Chế độ hội họp

- Mỗi tuần 01 lần vào sáng thứ hai hàng tuần hoặc đột xuất (khi cần) lãnh đạo phòng hội ý trao đổi tình hình, kết quả công tác theo sự phân công, thống nhất chương trình công tác cho tuần đến. Cứ 02 tuần một lần họp cán bộ công chức cơ quan để nắm tình hình công việc chung của cơ quan

- Hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng tổ chức sơ kết  đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ đã đề ra và xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cho thời gian đến.

- Cuối năm thực hiện các quy định đánh giá cán bộ công chức, bình bầu các danh hiệu thi đua; Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện các hoạt động của cơ quan, thảo luận đề ra chương trình công tác cho năm đến, thông qua quy chế chi tiêu tài chính nội bộ của cơ quan.

Điều 9. Chế độ học tập, sinh hoạt

- Mỗi cán bộ, công chức phải tự xây dựng chương trình học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ kiến thức về lý luận nghiệp vụ. Chú trọng nghiên cứu các văn bản liên quan phục vụ công tác chuyên môn, dành thời gian hợp lý đi cơ sở để nắm bắt tình hình, tham mưu cho lãnh đạo theo lĩnh vực được phân công.

-  Thực hiện đúng nội quy, quy chế làm việc nơi công sở, giữ gìn vệ sinh chung.

- Cuối năm từng cán bộ công chức đều phải thực hiện chế độ, quy trình tự đánh giá cán bộ hàng năm, tập thể bình xét, phân loại.

Thư viện ảnh
Liên kết web

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên
Địa chỉ: Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235.877529 - Fax : 0235.877539
Email:duyxuyen@quangnam.gov.vn Website: duyxuyen.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm CNTT & Truyền thông Quảng Nam

Thống kê truy cập